Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013 BG051PO001-7.0.01 Без граници – Компонент 1 Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество

Проект: “Участието на потребителите в процеса на вземане на решения – стъпка към пълна социална интеграция”

Номер на договора BG051PO001-7.0.01-0122-C0002

Проектът се осъществява с финансовата помощ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Изпълнители на проекта:

  • Бенефициент: Фондация “Сийдър”
  • Партньор 1: Лърнинг Дизабилити Уелс
  • Партньор 2: Община Кюстендил

Проектът на фондация “Сийдър” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Компонент 1 – “Без граници” е насочен към предоставяне на обучение и обмен на добри практики в грижата за деца и лица с увреждания. Негов конкретен фокус е овластяването на потребителите на социални услуги във вземането на решения, касаещи техния живот и дейност. Целта на проекта е да даде възможност на деца и лица с интелектуални затруднения да играят по-активна роля в решенията, които пряко ги засягат, като по този начин подобрят своите умения за независим живот и по-качествено се интегрират в обществото.

Общата цел на проекта кореспондира с изискванията на общата – стратегическа - цел на оперативната програма за подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване. Настоящият проект цели реално да подобри процеса на социална интеграция и качеството на живот на една голяма част от хората в България – тези с увреждания и техните семейства.

Като резултат от транснационалното сътрудничество по проекта ще бъде разработен модел, който дава отговор на един от най-сериозните проблеми на хората с интелектуални затруднения – липсата на независимост, самостоятелност и свободен избор. Моделът следва най-съвременните тенденции в областта на социалните услуги за хора с увреждания за индивидуализиране на услугата и фокус върху личността. След реализиране на дейностите по проекта други организации, национални и регионални институции ще могат допълнително да черпят от опита на страните и организациите, ангажирани в неговото изпълнение, чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти с допълнително добавена стойност.

Повече за дейностите и резултатите на проекта научете тук

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация “Сийдър” нови цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.